??xxx..

ta te ti to tu ty
tra tre tri tro tru try træ trø trå